Riyazü's-Salihin Kategorileri

Yöneticilerin Hayırlı Kimseleri Yardımcı Edinmesi

YÖNETİCİLERİN HAYIRLI KİMSELERİ YARDIMCI EDİNMESİ

“O kıyamet günü tüm dost olanlar birbirlerine düşman kesilecekler. Ancak yolunu yordamını Allahın kitabıyla bulanlar müstesna...” (Zuhruf: 43/67) 

       679. Ebû Saîd el–Hudrî ve Ebû Hüreyre radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Allah Teâlâ’nın gönderdiği her peygamberin ve başa geçirdiği her halifenin mutlaka iki yardımcısı olmuştur. Bunlardan biri ona doğru yolu gösterir ve buna teşvik eder. Diğeri kötü yolu gösterir ve ona teşvik eder. Günahtan uzak duran, Allah’ın koruduğu kimsedir.” (Buhârî, Ahkâm 42, Kader 8. Ayrıca bk. Nesâî, Bey’at 32.)

       * İdareciler ve devlet başkanları kendilerine iyi ve doğruları bildirecek sağ duyulu elemanlar seçmelidirler. (Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 225.)

       680. Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Allah Teâlâ bir devlet başkanı hakkında hayır dilediği zaman, ona unuttuğunu hatırlatan, hatırladığını yapmaya yardım eden doğru sözlü bir yardımcı verir. Şayet Allah Teâlâ o devlet başkanı için hayır dilemezse, ona unuttuğunu hatırlatmayan, hatırladığını yapmaya yardım etmeyen kötü bir yardımcı verir.” (Ebû Dâvûd, İmâre 4. Ayrıca bk. Nesâî, Bey’at 33.)

       * Her müslüman her zamanda ihlas ve samimiyeti elde bırakmamalı Allah’tan yardım beklemelidir. Allah iyi niyetli kullarına her zaman yardım eder. (Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 225.)