İlmihal Kategorileri

Abdesti Bozan Şeyler

ABDESTİ BOZAN ŞEYLER

       Aşağıdaki şeylerden her biri abdesti bozar :

       1. Önden veya arkadan kan, meni, sidik, dışkı gibi bir necasetin veya herhangi bir sıvının çıkması, hatta abdestte, gusülde yıkanması farz olan yere kadar ulaşmasa bile.

       2. Arka taraftan yel çıkması.

       3. Ağızdan, burundan ve ön ile arkadan başka herhangi bir uzuvdan sıvı halinde kan çıkması. Şöyle ki, ağızdan çıkan akıcı kan tükürükten daha çok veya eşit ise, abdesti bozar, değilse bozmaz. Bu, renginden anlaşılır. Diğer uzuvlardan çıkan bir kan ise, çıktığı yeri geçip yanlarına yayılınca abdesti bozar, yoksa iğne ucu gibi çıkıp da yerinde kalan bir kan damlası abdeste mâni değildir. El veya pamuk ile silinmesi zarar vermez. Yaradan çıkan irin, sarı su hakkında da hüküm böyledir.

       Vücuttaki kabarcıklardan çıkan safî su da, sahih görülen görüşe göre kan hükmündedir. Diğer bir görüşe göre bu su, abdesti bozmaz. Bu görüşte çiçek ve uyuz hastalıklarına tutulanlar için bir genişlik, bir kolaylık vardır. Zaruret halinde bu görüş ile amel edilmesinde bir sakınca olmadığı, İmam Hulvânî'den nakledilmiştir.

       (Şafiîler'e göre önden ve arkadan başka herhangi bir uzuvdan gelen kan, irin ve sarı su ile abdest bozulmaz.)

       4. Ağız dolusu kusmak. Şöyle ki, ağızdan kolaylıkla yumulmayacak derecede yemek, su veya safra gibi bir maddenin gelmesi abdesti bozar. Hatta bunlar bir mecliste azar azar gelip toplamı ağız dolusuna ulaşsa bile. Bu, İmam Ebû Yûsuf'a göredir, İmam Muhammed'e göre bunlar, başka başka yerlerde gelse de sebepleri bir olunca, yine abdesti bozmuş olur.

       5. Az veya çok bayılmak, çıldırmak ve yürüyüşte elinde olmayarak bir sallantı meydana getirecek derecede sarhoşluk, hatta bu sarhoşluk bir zorlama neticesinde olsa bile.

       6. Rukûlu ve secdeli bir namazda mükellef olan kimsenin uyanık iken kasten veya yanılarak kahkaha ile, yani yanında bulunanların işitecekleri derecede gülmesi. Bununla hem abdest, hem de namaz bozulur. Çocuğun veya uyuyanın kahkahası ise, namazını bozarsa da abdestini bozmaz. Tercih edilen görüş budur.

       7. Çocuk doğurmak. Hatta çocuk ile beraber kan çıkmasa bile.

       8. Fahiş mübaşeret. Şöyle ki, erkek ile kadının örtüsüz veya pek ince bir örtü ile karınlarını veya uyanmış bulunan tenasül uzuvlarını birbirine temas ettirmeleri, abdestlerini bozar. Hatta kendilerinden bir sıvı çıkmasa bile. İmam Muhammed'e göre bu vaziyette bir yaşlık, bir mezi çıkmadıkça abdest bozulmuş olmaz.

       9. Erkeğin tenasül uzvu içine tamamen, yani kaybolacak surette tıkatılmış pamuğun daha sonra dışarıya çıkması veya çıkarılması. Hatta üzerinde yaşlık bulunmasa bile. Aynı şekilde, bu uzva kısmen tıkatılıp kısmen dışarısında kalmış olan pamuğun dışarısına sidiğin geçmiş olması. İçeri kısmındaki yaşlık abdeste zarar vermez. Ancak pamuk dışarıya çıkıp düşerse, o halde ona az bir sidiğin geçmesi de abdesti bozar.

       10. Kadının tenasül uzvu içerisine veya dışarısına tıkatılan bez veya pamuğun yaş olarak dışarıya çıkması veya çıkarılması. Şöyle ki, bu uzvun dışarı kısmına tıkatılan pamuğun iç tarafı ıslanmış olunca,
abdest bozulmuş olur. Hatta dışarısına yaşlık geçmiş olmasa bile. Fakat bu uzvun içeri kısmına tıkatılmış olan pamuğun dışarısına kadar yaşlık geçmedikçe, abdest bozulmaz.

       11. Yan yatarak veya bağdaş kurarak veya dirseklere dayanarak veya ayakları oturak yerinin altından bir tarafa uzatarak yahut namaz dışında secde eder gibi bir vaziyette bulunarak uyumak. Aynı şekilde oturup uyuyan kimsenin uyanmaksızın oturağı yerinden tamamen yukarıya kalkacak olsa, abdesti bozulur, hatta kendisi yere düşmese bile.

       12. Çıplak hayvan üzerinde yokuşa çıkarken uyumak. Fakat düz yerde veya yokuştan aşağıya doğru giderken uyumak, abdesti bozmaz. Nitekim palanlı veya eğerli hayvan üzerinde uyumak da, bu hallerin hiç birinde abdeste zarar vermez.

       13. Teyemmüm etmiş kimsenin abdeste müsait suyu görmesi.

       14. Özür sahibi olanlar için namaz vaktinin çıkması.