İlmihal Kategorileri

Abdest Duaları

ABDEST DUALARI

       Abdeste mahsus, Selef-i Salihin'den bizlere kadar gelmiş dualar vardır. Her uzuv yıkanırken kendisine münasip bir dua okunur. Bunlar okunmasa da abdest tamam olur, fakat okunmaları pek güzeldir. Şöyle ki:

1. Abdest alacak şahıs abdeste başlarken "Eûzü ve Besmele"den sonra:

"Elhamdü lillahi'llezi ceale-l mae tahuren ve ceale’l-islame nurâ."

"Hamdolsun ALLAH Teala'ya ki suyu temizleyici islamı nur kılmıştır." der.

2. Ağzına su alırken:

"Allahümme eskınî min havzi nebiyyike ke'sen la ezmeu ba'dehü ebedâ."

"Yâ Rabbi! Bana Peygamberinin havz-ı kevser'inden öyle bir kâse su ihsan buyur ki, ondan sonra asla susuzluk duymayayım." der.

3. Burnuna su alırken:

"Allahümme la tuharrimni rayihate ne'imike ve cinânike."

"İlahi! Beni nimetlerinin ve cennetlerinin güzel kokularından mahrum bırakma." der.

4. Yüzünü yıkarken:

"Allahümme beyyiz vechi bi nurike yevme tebyazzu vucuhun ve tesveddü vucuh."

"Allah'ım! Bazı yüzlerin beyazlanacağı, bazı yüzlerin de kararacağı günde, benim yüzümü ak kıl." der.

5. Sağ kolunu yıkarken:

"Allahümme a'tıni kitabi biyeminî ve hasibni hisaben yesira."

"Ya İlâhi! Bana amel defterimi sağ tarafımdan ver ve benim hesabımı kolay kıl" der.

6. Sol kolunu yıkarken:

"Allahümme la tu'tini kitabi bi şimali ve la min verâi zahri ve la tuhasibni hisaben şedida."

"Yâ Rabbi! Bana kitabımı sol tarafımdan ve arka tarafımdan verme ve beni şiddetli bir hesap ile sorguya çekme." der.

7. Başa meshederken:

"Allahümme gaşşini bi rahmetike ve enzil aleyye min berekatike."

"İlahi! Beni rahmetinle ört kapla, benim üzerime bereketlerinden indir." der.

8. Kulaklarına meshederken:

"Allahümme'calni minellezine yestemiûnel kavle fe yettebiûne ahseneh."

" Ya Rabbi!. Beni Hak sözü, işitip de en güzeline uyan kullarından et." der.

9. Boynuna meshederken:

"Allahümme a'tik rakabeti minennâr."

"Ya İlahi! Benim vücudumu cehennem ateşinden azat et." der.

10. Ayaklarını yıkarken:

"Allahümme sebbit kademeyye ales-sırati yevme tezillü fihil akdâm."
"Ya Rabbi! Bir takım ayakların kayacağı günde, iki ayağımı sırat-ı müstakim üzerinde sabit kıl." diye dua eder.

ABDESTİN VASIFLARI İTİBARİYLE NEVİLERİ

       Abdestler, vasıfları, gerekli olmaları itibarı ile şu üç kısma ayrılır:

       1. Farz olan abdestler: Bunlar, abdestli olmayan müslümanların namaz kılmak, tilavet secdesinde bulunmak veya Kur'an-ı Kerim'i elleri ile tutmak için alacakları abdestlerdir.

       2. Vacip olan abdestler: Bunlar, abdestsiz olan müslümanların Kâbe-i Mükerreme'yi yalnız tavaf etmek için alacakları abdestlerdir.

       3. Mendup olan abdestlerdir: Bunlar da sadece taharet üzere bulunmak veya ezber olarak Kur'an okumak veya ezan okuyup kamet getirmek veya dîni kitapları tutmak veya dînî ilimleri okuyup okutmak veya cenazeyi yıkamak veya takip etmek yahut hiddet ve gazap ateşini söndürmek için alınacak abdestlerdir. Herhangi bir hatadan sonra alınacak abdest de bu kısımdandır. Böyle bir maksatla abdest alındı mı, bununla namaz da kılınabilir, Mushaf'ı şerif de ele alınabilir.