Esmaül Hüsna

Allah

O'nun zat ve özel ismidir. Diğer isimler, fiilleri, sıfatları ve tecellileri ile ilgilidir.

Er-Rahman

Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden

Er-Rahim

Ahirette, sadece müminlere acıyan, merhamet eden

El-Melik

Çok mülkü olan, her şeyin sahibi ve Malikî, onları terbiye edip yetiştiren, mülk ve güç veren

El-Kuddüs

Her türlü çirkinlik, noksanlık ve ayıplardan uzak, tertemiz, bütün kemal sıfatları kendisinde toplayan, güzellik, iyilik ve faziletlerle övülen

Es-Selam

Eksiklik, acizlik, hastalık, ölüm ve benzeri şeylerden salim olan, kullarına güven ve selamet veren

El-Mü'min

Yarattıklarına güven veren

El-Müheymin

İnsanların bütün yaptıklarını bilen, koruyan, görüp gözeten

El-Aziz

Üstün, güçlü, kuvvetli, galip, şerefli, değerli, melik

El-Cebbar

Emir ve yasaklarını, hüküm ve kararlarını kullarına yaptırmaya gücü yeten, azgın ve zalimleri kahredici, dertlere derman olan, yaraları sarıp onaran, yarattıklarının hallederini düzelten

El-Mütekebbir

İhtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek yüce ve ulu

El-Halık

Her şeyi yaratan

El-Bari

Yaratan, örneği olmadan varlıkları icat eden

El-Musavvir

Yarattıklarına şekil ve özellik veren

El-Gaffar

Çok affeden, çok bağışlayan, günah ne kadar çok olursa olsun yine bağışlayan

El-Kahhar

Yenilmeyen, daima galip gelen

El-Vehhab

Karşılıksız çok nimet veren, ikram ve ihsanda devamlı olan, lütfu, ihsanı ve rahmeti bütün kulları kuşatan

Er-Rezzak

Bol nimet, maddi ve manevi rızık veren

El-Fettah

En adil hüküm veren, iyilik kapılarını açan

El-Alim

Her şeyi çok iyi bilen, anlayan ve tanıyan

El-Kabid

Dilediğine rızkı daraltan, ölüm zamanı gelenlerin ruhlarını kabzeden

El-Basit

Dilediğine rızkı bol veren

El-Hafid

Şan, şeref ve itibar bakımından kafirleri alçaltan, değersiz yapan, cezalandıran

Er-Rafi

Peygamber ve mü'minlerin itibar, şan ve şereflerini artıran, göğü yükselten

El-Mu'izz

İzzet ve şeref, güç ve kuvvet, itibar ve şeref veren, aziz yapan